تاریخچه گزنک

گزنک همچون مازندران دارای تاریخی پر فراز و نشیب و پر از  رشادت میباشد در برخی از کتب های و سند های تاریخی قدمت گزنک به ۲هزار سال قبل و حتی بیشتر نسبت داده شده است .چون سند تاریخی معتبری در مورد لاریجان در دست نیست نمیتوان وارد جزییات امر شد البته در موثق ترین  کتاب تاریخ ایران به نام خواجه تاج دار(نویسنده: ژان گور.ترجمه منصوری)که تاریخ اوخر افشاریه و اوایل قاجار میباشد نویسنده آورده آقا محمد قلی خان سیاه و محمد قلی خان سفید که دو برادر از اهالی گزنک بودند. این دو برادر حاکم لاریجان و توابع ان بودند .