شماره تماس ضرروی

نام سازمانشماره سازمان
اداره دارایی۰۱۱۴۳۳۵۲۷۵۳
 اداره اوقاف ۰۱۱۴۳۳۵۲۲۲۰
 پست بانک ۰۱۱۴۳۳۵۲۲۲۵
 بانک صادرات ۰۱۱۴۳۳۵۲۲۳۲
 بانک کشاورزی ۰۱۱۴۳۳۵۲۲۲۶
 تامین اجتماعی ۰۱۱۴۳۳۵۲۷۵۲
بخشداری لاریجان۰۱۱۴۳۳۵۲۴۳۴
پاسگاه گزنک۰۱۱۴۳۳۵۲۲۱۱
اداره آموزش و پرورش۰۱۱۴۳۳۵۲۲۵۵
دادگاه لاریجان۰۱۱۴۳۳۵۲۰۵۰
صدا و سیما۰۱۱۳۳۰۶۲۴۸۳
درمانگاه گزنک۰۱۱۲۲۳۰
خانه بهداشت۰۱۱۴۳۳۵۲۱۸۶
مخابرات گزنک۰۱۱۴۳۳۵۲۳۳۳
اداره ره و ترابری۰۱۱۴۳۳۵۲۲۸۰
اداره دارایی۰۱۱۴۳۳۵۲۲۹۵
کافه نل۰۱۱۴۳۳۵۲۵۴۴
کافه اهورا۰۱۱۴۳۳۵۲۲۴۸
فروشگاه ارزان کیش۰۹۱۲۳۰۵۶۶۷۱
فروشگاه تاسیساتی اسحاقی۰۹۱۱۹۲۰۸۵۱۹
کالای برق نیکپور۰۹۱۱۲۲۲۲۰۰۳
دفتر تعاونی پرورش ماهی گزنک۰۱۱۴۳۳۵۲۲۴۲
خواروبار فروشی اقاجانی۰۱۱۴۳۳۵۲۲۲۴
رستوران برادران۰۱۱۴۳۳۵۲۲۱۴
جایگاه فروش فراورده های نفتی اقاجانی۰۹۱۱۳۲۵۳۸۶۹
شهرداری گزنک۰۱۱۴۳۳۵۲۱۵۶ ، ۰۱۱۴۳۳۵۲۳۵۷

 

لطفا نظر خود را ثبت کنید

  • *

    code