مناقصه رود خانه تلخاب و تعریض خیابان ولیعصر (عج)

مناقصه پروژه های شهرداری در خصوص رود خانه تلخاب  و تعریض خیابان ولیعصر (عج) در اسفند ۱۳۹۳ برگذار شد .و از این پس  نیز شهرداری  کلیه مناقصات خود را علاوه بر سایت  سازمان بازرسی  و پایگاه ملی مناقصات  در سایت خود نیز درج می نماید