مهندس علی داوودی

فارغ التحصیل کارشناسی عمران – عمران ازدانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مدیر پروژه ایمن سازی شرق کشور ۱۳۸۰ – ۱۳۷۸ (در ایام خدمت سربازی)
مدیر عامل شرکت مهندسی تأسیسات سیال هراز ۱۳۸۳ – ۱۳۸۱
مسئول فنی شهرداری رینه لاریجان ۱۳۸۵ – ۱۳۸۳
سرپرست شهرداری رینه لاریجان ۱۳۸۶ – ۱۳۸۵
معاون فنی شهرداری رینه لاریجان ۱۳۸۸ – ۱۳۸۶
شهردار رینه لاریجان ۱۳۹۲ – ۱۳۸۸
شهردار گزنک